Algemene verkoopsvoorwaarden MEDIASPOT
1 Alle leveringen en prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.
2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar ten laatste op de vervaldatum.
3 Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet vereffend is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 10 % per jaar. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Tevens wordt bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 10%, met een minimum van € 75 ten titel van forfaitaire conventionele schadevergoeding. Bij niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk MEDIASPOT opeisbaar.
4 Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft ‘MEDIASPOT ’ het recht verdere leveringen op te schorten, totdat het verschuldigd bedrag met inbegrip van de intresten en verhogingsbeding volledig is aangezuiverd.
5 De genoemde prijzen bij de filmopnames zijn gebaseerd op de tijd dat de cameramannen aanwezig moeten zijn om de opnames te realiseren, zijnde vanaf het normaal voorziene uur van aanvang van het te filmen evenement tot het einde van het evenement, eventuele pauzes inbegrepen.
6 Eventuele parkeer- of tolgelden worden bij de normale verplaatsingskosten bijgerekend.
7 Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de cliënt of om een aan de cliënt te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten aangerekend worden.
8 Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van de leverancier, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet- betaling van de factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is.
9 Alle klachten betreffende afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan ‘MEDIASPOT ’. Na verloop van de termijn van acht kalenderdagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.
10 Indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen, zoals onder meer stroompanne, beschadiging van videobanden, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne, enz... of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen,...), kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.
11 De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze als bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de cliënt niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding.
12 De toepassing van de reglementering betreffende de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de cliënt en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
13 De eventuele verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen volledig ten laste van de cliënt.
14 Alle producties van ‘MEDIASPOT ’ vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van producties op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, is verboden en strafbaar. ‘MEDIASPOT ’ zal bij niet naleving hiervan altijd, hoe klein de inzet ook is, de overtreder gerechtelijk vervolgen.
15 De cliënt die een reproductieopdracht geeft, zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage, wordt verondersteld als zijnde hiertoe gerechtigd.
16 ‘MEDIASPOT ’ zal de beelddragers (bvb DVD) of geluidsdragers (bvb CD, MD) door de cliënt in bruikleen gegeven om een bepaalde opdracht te kunnen uitvoeren, met de grootste zorg behandelen en bewaren. Indien echter door omstandigheden van technische aard of volledig buiten de wil van ‘MEDIASPOT ’ de beeld- en geluidsdragers toch beschadiging zouden oplopen of gestolen zouden worden, kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.
17 Elke filmproductie zal voorafgaan en eindigen met beelden van het logo van ‘MEDIASPOT ’.
18 Leveringen worden niet teruggenomen.
19 Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal ‘MEDIASPOT ’ gemaakte opnames slechts bewaren gedurende 15 dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames blijven eigendom van ‘MEDIASPOT ’. Indien de cliënt gemaakte basisopnames langer wil laten bewaren, dient men dit schriftelijk overeen te komen en zal men hiervoor een bewaringsvergoeding aanrekenen.
20 ‘MEDIASPOT ’ heeft ten aller tijde het recht om verwerkt beeldmateriaal te gebruiken voor eigen promotie, tenzij daar schriftelijk bezwaar tegen ingediend is en dit door beide partijen goedgekeurd en ondertekend is.
21 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent, bevoegd.​


PRIVACYVERKLARING MEDIASPOT BVBA
Mediaspot bvba verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat er gebeurt met jouw gegevens.

mediaspot bvba
Ombeekhof 49
9040 Gent
RPR Gent

BE0818.942.195​
hello@mediaspot.be


Deze verklaring is van toepassing op de website mediaspot.be  en alle subdomeinen, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.
Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje naar hello@mediaspot.be

Gebruik van jouw persoonsgegevens:
Op de website mediaspot.be en bij het afnemen van diensten en producten van mediaspot bvba. laat je (persoons)gegevens achter.
Mediaspot vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres is nodig om je bijvoorbeeld een e-book of uitnodiging voor een online training te kunnen sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.
Persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens MEDIASPOT BVBA verwerkt, hangt af van de functies die je gebruikt op de website  en van de producten / diensten die je afneemt:
* voornaam
* achternaam
* mailadres
* telefoonnummer
* adresgegevens
* bedrijfsnaam
* btw-nummer
* bankrekeningnummer
* inloggegevens
* gegevens over jouw activiteiten op onze website
* persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt in een reactie op een blogartikel, via het contactformulier of een ander formulier

​Doeleinden
MEDIASPOT BVBA verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
* zodat je gebruik kan maken van alle functies op de website
* om je te bellen of te mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren, je toegang te geven tot de membersite of antwoord te geven op vragen
* om jou te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
* voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (en elke mail bevat een uitschrijflink)
* om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren
* om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren
MEDIASPOT BVBA is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting. 
Websitebezoekers jonger dan 16 jaar 
MEDIASPOT BVBA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt MEDIASPOT BVBA ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

Bewaartermijn
MEDIASPOT BVBA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog max. 1 maand in het systeem staan. Websitedata zijn maximaal 24 maanden inzichtelijk, maar deze zijn niet naar jou te herleiden omdat deze data geanonimiseerd worden opgeslagen.
Voor de administratie geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
Persoonsgegevens delen met derden
MEDIASPOT BVBA verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekt het bedrijf gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies en profilering
Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MEDIASPOT BVBA  gebruikt functionele, analytische en marketing cookies.
Door jouw gegevens – handmatig of met behulp van cookies – te combineren, kan MEDIASPOT jou gerichtere content sturen en beter aansluiten bij jouw interesses, voorkennis en producten die je al hebt gekocht.
Bij jouw eerste bezoek aan MEDIASPOT.BE ben je geïnformeerd over de cookies die MEDIASPOT BVBA gebruikt en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies. Die toestemming is met een cookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.
>> Je kan je toestemming op de cookie-pagina altijd aanpassen of intrekken. Op die pagina staat ook het volledige overzicht met de cookies die MEDIASPOT BVBA  gebruikt. Hier alleen een korte toelichting.
Functionele of technische cookies
Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook de cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Analytische cookies
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo ziet MEDIASPOT BVBA. hoe bezoekers de website gebruiken, wat populaire pagina’s zijn, en langs welk kanaal mensen op de website terechtkomen.
Google Analytics gebruikt voor de statistieken de IP-adressen van websitebezoekers. In theorie is het mogelijk om op basis van een volledig IP-adres meer informatie over iemand te achterhalen, ook al is dat niet toegestaan.
Toch maakt MEDIASPOT BVBA voor de zekerheid gebruik van IP-masking. Google verwijdert de laatste cijfers van IP-adressen voordat deze worden gebruikt en opgeslagen. De gegevens komen dus niet terecht bij Google.
Marketing of tracking cookies
Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers MEDIASPOT.BE bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht.
Je kan eenvoudig berichten vanMEDIASPOT.BE delen. Social share buttons werken met cookies. MEDIASPOT BVBA heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ | Instagram
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Ontvang je de nieuwsbrief, dan kan je je altijd met één klik uitschrijven. Mocht je je gegevens willen wijzigen of je tussendoor afmelden, stuur dan een e-mail.
Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar HELLO@MEDIASPOT.BE

Beveiliging
Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperkt MEDIASPOT BVBA de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.
De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.
Heb je een klacht?
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door MEDIASPOT BVBA.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
 
Gent, 24 mei 2018

© Copyrights by mediaspot